Srisailam Logo
SRISAILAM UPDATES
SRISAILAM UPDATES SRISAILAM UPDATES
Siddhanta Panchangam
Samvatsaram :

Manmadha Naama Samvatsaram
Masam :

Jyestha
Paksham :

Shukla
SunRise :

5.48AM
SunSet :

6.30PM
Tithi :

Panchami 7.29AM
Nakshatram :

Pushyami 1.13AM on 24-5-2015
Yogam :

Vrudhi 56-50
Karanam :

Baluva 4.12
AmruthaGadiyalu :

31.29
Varjyam :

8.09AM -9.51AM
Day Schedules
03:30 AM
Mangalavayidyams
04:00 AM
Suprabhatam
05:00 - 05:30 AM
Harati in SriSwamyvariTemple
05:30- 01:00 PM
Darshanams
05:00 - 03:30 PM
Abishekams & Kunkumarchana
01:00 - 3:30 PM
AlankaraDarshanam
03:30 - 4:30 PM
TEMPLECLOSER
4:30 - 5:20 PM
Mangalavayidyams, Susandhyam
5:20 - 6:00 PM
Harati in SriSwamyvariTemple
6:00 - 10:00 PM
Darshanams
06:30 - 08:30 PM
Abishekams & Kunkumarchana
07:00 - 9:00 PM
Kalyanotsavam
09:40 - 10:00 PM
EkantaSeva
10:00 PM
TEMPLECLOSER